Algemene voorwaarden

Definitiebepaling

 • De Minstroom is een therapiepraktijk met als hoofdvestiging de Abstederdijk 33 in Utrecht. De Minstroom staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 57990433.
 • Met “de therapeut” worden de therapeuten bedoeld die voor De Minstroom werkzaam zijn.
 • Met “cliënt” of “cliënten” worden de mensen bedoeld die in begeleiding bij één van de therapeuten van De Minstroom zijn.
 • Partners is in de tekst van de Algemene voorwaarden synoniem aan cliënt(en), ook als de relatie voor cliënten beëindigd is.

Artikel 1 – annuleren afspraak

 1. Indien een therapiegesprek uiterlijk 48 uur van tevoren geannuleerd wordt, zal deze niet in rekening worden gebracht. Wordt de afspraak binnen 48 uur geannuleerd, wordt deze volledig in rekening gebracht.

Artikel 2 – tarieven

 1. De Minstroom hanteert een vast tarief voor haar gesprekken.
 2. Een gesprek duurt maximaal 90 minuten.
 3. Duurt een gesprek langer dan 90 minuten, wordt per 15 minuten het tarief naar ratio van het vaste tarief verhoogd (een gesprek van 105 minuten kost: vaste tarief + (vaste tarief / 4).
 4. Voor gesprekken die na 18:00 uur starten, wordt een avondtarief berekend. Het avondtarief komt boven op het vaste tarief.

  Op de pagina Tarieven kunt u de hoogte van de bedragen vinden.

Artikel 3 – facturatie

 1. De Minstroom stuurt op het eind van de maand of de eerste week van de volgende maand de factuur op voor de gesprekken die die maand hebben plaatsgevonden.
 2. De factuur wordt per e-mail verstuurd naar degene die als hoofdcliënt bij De Minstroom staat geregistreerd. De hoofdcliënt is degene die via Onlineafspraken.nl zich aangemeld heeft en daarmee als eerste cliënt in het registratiesysteem van De Minstroom vermeld staat.
 3. De cliënt is verplicht om te zorgen dat het juiste e-mailadres en adresgegevens bij De Minstroom bekend is. Om typefouten bij het invoeren van e-mailadressen te voorkomen, worden nieuwe e-mailadressen altijd digitaal (via de e-mail of Whatsapp) aangeleverd.
 4. Bij relatietherapie zijn en blijven beide partners verantwoordelijk voor de betaling van het gehele factuurbedrag. Dit geldt ook indien cliënten besluiten om hun relatie te beëindigen.
 5. Indien cliënten het factuurbedrag onderling willen verdelen, doen zij dit buiten De Minstroom om. De Minstroom houdt over de facturatie enkel contact met de hoofdcliënt.
 6. Indien cliënten niet binnen de aangegeven termijnen van 14 dagen de factuur voldoen, ontvangen zij een herinnering. Indien daarna de factuur nog niet wordt voldaan, wordt het openstaande bedrag vermeerderd met 25 euro vanwege administratieve kosten.
 7. Een cliënt heeft altijd recht om een betalingsregeling te treffen. De cliënt doet daartoe zelf een voorstel bij zijn/haar behandelende therapeut.

Artikel 4 – inzagerecht

Cliënten hebben recht om hun dossier in te zien. Hiervoor gelden de volgende regels:

 1. de aanvraag voor inzage gebeurt schriftelijk bij de behandelende therapeut. Binnen 10 werkdagen wordt met de cliënt(en) een afspraak gemaakt om het dossier in te zien.
 2. De therapeuten maken in het kader van relatietherapie één dossier aan. Dit dossier geldt voor beide partners. Verzoek tot inzage dient door beide partners, schriftelijk, aangevraagd te worden. Dit dienen cliënten zelf onderling te regelen. Indien één van de partners weigert, kan het dossier niet worden ingezien.
 3. Indien één van de partners een schriftelijke rapportage wenst te ontvangen, kan dit, met instemming van de andere partner, verstrekt worden. De andere partner krijgt in dat geval automatisch hetzelfde verslag verstrekt.

Artikel 5 – meldcode

 1. De Minstroom is wettelijk verplicht om een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hebben (klik hier voor wettekst). Bij vermoedens van kindermishandeling moeten wij door deze meldcode een aantal stappen zetten.

De stappen van de meldcode zijn:
1. In kaart brengen van signalen
2. Overleggen met een collega en/of Veilig Thuis over de interpretatie van de signalen.
3. De uitkomst hiervan met de cliënt(en) bespreken.
4. Wegen of er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld
5. Beslissen over zelf hulp bieden of melden bij Veilig Thuis.

Een onderdeel van het in kaart brengen van de signalen, is het doen van een kindcheck. De therapeuten zijn verplicht te checken of er kinderen aanwezig zijn in jullie gezin. Eventuele signalen van mishandeling brengen wij tijdens het gesprek in kaart.

Artikel 6 – privacyregeling

 1. De Minstroom is gehouden aan haar geheimhoudingsplicht. Zonder uw nadrukkelijke toestemming verstrekken wij geen gegevens aan derden.
 2. Als het informatie betreft die beide partners raken, zullen beide partners toestemming moeten verlenen.

  Meer informatie is te vinden in ons privacybeleid.

artikel 7 – klachtrecht

 1. De Minstroom hanteert een klachtreglement. Klik hier voor meer informatie.
Algemene voorwaarden