Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Een stukje achtergrond, wat goed is om te weten

Algemene voorwaarden en achtergrond waar u als cliënt op kunt rekenen

Algemeen

 • Ten eerste krijgen wij vaak de vraag “Hoeveel gesprekken zijn er precies nodig?” Dit hangt af van veel factoren en is moeilijk in te schatten. De ervaring leert dat de meeste mensen met 15 tot 20 gesprekken goed uitkomen.
 • Tot slot, gesprekken kunnen ook ’s avonds worden gepland.

Aanvullende voorwaarden

 • Indien een gesprek uiterlijk 48 uur van tevoren geannuleerd wordt, zal deze niet in rekening worden gebracht. Wordt de afspraak binnen 48 uur geannuleerd, wordt deze volledig in rekening gebracht.
 • Cliënten waarvoor de gezinstherapie gratis is, ontvangen een factuur indien het gesprek niet tijdig is geannuleerd.
 • Cliënten hebben recht om hun dossier in te zien. Hiervoor gelden de volgende regels:
  • de aanvraag voor inzage gebeurt schriftelijk. Binnen 10 werkdagen wordt met de cliënt een afspraak gemaakt om het dossier in te zien.
  • Wij maken voor relatietherapie één dossier aan, dit dossier geldt voor beide partners. Verzoek tot inzage dient door beide, schriftelijk, aangevraagd te worden. Dit dienen cliënten zelf onderling te regelen. Indien één van de partners weigert, kan het dossier niet worden ingezien.
 • De Minstroom is wettelijk verplicht om een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hebben (klik hier voor wettekst). Bij vermoedens van kindermishandeling moeten wij door deze meldcode een aantal stappen zetten. Deze stappen zijn:
  1. in kaart brengen van signalen
  2. overleggen met een collega en/of Veilig Thuis over de interpretatie van de signalen
  3. de uitkomst hiervan met de ouders bespreken
  4. wegen of er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld
  5. beslissen over zelf hulp bieden of melden bij Veilig Thuis.

  Een onderdeel van het in kaart brengen van de signalen, is het doen van een kindcheck. Wij checken of er kinderen aanwezig zijn in jullie gezin. Wij kijken of we deze kinderen voor een gesprek kunnen uitnodigen. Eventuele signalen brengen wij tijdens het gesprek in kaart.

Privacyregeling

 • De Minstroom is gehouden aan haar geheimhoudingsplicht. Zonder schriftelijke toestemming verstrekken wij geen gegevens aan derden. Als het informatie betreft die beide partners raken, zullen beide partners toestemming moeten verlenen. Meer informatie is te vinden in ons privacybeleid.

Klachtenregeling

 • Als laatste, indien je een klacht hebt, beschikken wij ook over een klachtenregeling.

Tarieven

 • De Minstroom hanteert een dag en avondtarief. Deze kunt u vinden op de pagina Tarieven.

Facturatie

 • De Minstroom stuurt op het eind van de maand de factuur op voor de gesprekken die die maand hebben plaatsgevonden.
 • De factuur wordt per e-mail verstuurd naar degene die als hoofdcliënt bij De Minstroom staat geregistreerd. De hoofdcliënt is degene die via Onlineafspraken.nl de afspraak heeft gemaakt en daarmee als eerste cliënt in het registratiesysteem van De Minstroom vermeld staat.
 • De cliënt is verplicht om te zorgen dat het juiste e-mailadres en adresgegevens bij De Minstroom bekend is.
  • Om typefouten bij het invoeren van e-mailadressen te voorkomen, worden nieuwe e-mailadressen altijd digitaal (via de e-mail of Whatsapp) aangeleverd.
 • Bij relatietherapie zijn en blijven beide cliënten beide verantwoordelijk voor het gehele factuurbedrag. Dit geldt ook indien cliënten besluiten om hun relatie te beëindigen.
 • Indien cliënten het factuurbedrag onderling willen verdelen, doen zij dit buiten De Minstroom om. De Minstroom houdt over de facturatie enkel contact met de hoofdcliënt.
 • Indien cliënten niet binnen de aangegeven termijnen van 14 dagen de factuur voldoen, ontvangen zij een herinnering. Indien daarna de factuur nog niet wordt voldaan, wordt het openstaande bedrag vermeerderd met 25 euro vanwege administratieve kosten.
 • Een cliënt heeft altijd recht om een betalingsregeling te treffen. De cliënt doet daartoe zelf een voorstel bij zijn/haar behandelende therapeut.
algemene voorwaarden
algemene voorwaarden